Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Z poniższymi materiałami powinien zapoznać się każdy kajakarz, jak również wszyscy którzy mniej lub bardziej aktywnie spędzają czas nad wodą i na wodzie. 

Wracając do tematu bezpieczeństwa na wodzie, prezentujemy film szkoleniowy z zakresu ratownictwa w kajakarstwie.Temat fimu to rzutka i "zasada czystej liny". Film zrealizowany przez Szkołę Kajakarstwa Górskiego i Raftingu RETENDO, materiał Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych (PSKK).

zobacz film "zasada czystej liny"... >>

"Już po prze­pły­nię­ciu kil­ku­na­stu me­trów czu­ję, że ta woda jest dla mnie za sil­na. Licz­ne fale spo­wal­nia­ją ka­jak, pul­su­ją­ce bą­ble prze­rzu­ca­ją mnie co chwi­la spod jed­nej ścia­ny ka­nio­nu pod dru­gą –– nie ma co mó­wić o świa­do­mym wy­bo­rze dro­gi. Wresz­cie do­pły­wam jed­nak do wo­do­spa­du. Już pierw­szy próg po­ka­zu­je, że nie po­wi­nie­nem pró­bo­wać prze­pły­nię­cia tego od­cin­ka Bo­evry. Ka­jak za­trzy­mu­je się w od­wo­ju, mimo wy­sił­ków nie po­tra­fię się z nie­go wy­do­stać. Za­czy­na mi bra­ko­wać po­wie­trza –– ka­bi­nu­ję się i już pły­nąc obok łód­ki,,ska­czę”” dru­gi próg. Krę­cąc się w ko­lej­nym od­wo­ju czu­ję na­gle na twa­rzy do­tyk liny. Chwy­tam się jej roz­pacz­li­wie, z wdzięcz­no­ścią my­śląc o Ryś­ku, któ­ry wie­dział, w któ­rym mo­men­cie rzu­cić rzut­kę­."

Dowiedz się więcej jak używać rzutki.. >>

Jak oce­nić si­łę od­wo­ju w ka­ja­kar­stwie tu­ry­stycz­nym

Po­niż­szy teks jest za­pi­sem mo­jej e-ma­ilo­wej roz­mo­wy z ko­le­gą z in­ne­go za­kąt­ka Pol­ski. Cie­szę się, że o tę opi­nię za­py­tał, bo sa­mej z sie­bie nie chcia­ło­by mi się chwy­cić za kla­wia­tu­rę a tak mam"go­tow­ca" :-)

Co są­dzisz o spły­wa­niu pro­gów? Wer­sja ofi­cjal­na jest bar­dzo re­stryk­cyj­na...

Przeczytaj więcej jak ocenić siłę odwoju... >>

Trening technik asekuracyjnych i ratunkowych w kajakarstwie

 

Podstawą bezpieczeństwa na każdym spływie jest prawidłowe zaplanowanie wędrówki i odpowiednia organizacja grupy. Na każdym spływie mogą się jednak wydarzyć sytuacje niebezpieczne, w których zagrożone zostaje zdrowie lub życie uczestników, i które wymagają szybkiej, zdecydowanej i fachowej reakcji ich kolegów. Aby taka reakcja była możliwa, niezbędne jest opanowanie teoretycznej wiedzy o możliwych zagrożeniach, sposobach ich unikania i metodach udzielania pomocy przy różnych rodzajach wypadków.

Przeczytaj więcej o technikach asekuracji w kajakarstwie.. >>

Aktualne zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej

BLS (ang. Basic Live Support) to zestaw prostych zasad ratowania życia. Przeczytaj, wydrukuj, naucz się na pamięć - nigdy nie wiadomo kiedy się przyda.

Przeczytaj więcej o resuscytacji.. >>

 Niezależnie od stopnia trudności akwenu, po którym pływamy musimy się liczyć z zagrożeniem nierozerwalnie związanym z uprawianiem sportów wodnych. Doświadczenia przekonały nas, że źródłem wielu niebezpieczeństw jest brak znajomości fundamentalnych zasad bezpiecznego przeprowadzenia każdego spływu. Te zasady są bardzo proste i obowiązują w każdych warunkach, w każdej grupie kajakarzy:

  • odpowiednie zaplanowanie spływu,
  • jednoosobowe kierownictwo,
  • wzajemna asekuracja.

Jeżeli będziemy ich przestrzegać, to nasze bezpieczeństwo na wodzie niepomiernie wzrasta.

Przeczytaj więcej o bezpiecznym pływaniu.. >>