Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Powstaje tor kajakowy w Kędzierzynie-Koźlu - Niestety to tylko primaaprilisowy żart, ale pomarzyć zawsze można :-D

 

W lutym tego roku rozpoczeła się budowa sztucznego toru kajakowego na kozielskiej wyspie.
Będzie to największy tor kajakowy w europie.
Kędzierzyn-Kożle ma zostać w przyszłości kajakową stolicą polski.

Tor kajakowy wraz kanałami doprowadzającymi wodę rozciągać się będzie na długość około 900m. Będzie to najnowocześniejszy tor w Polsce, na którym rozgrywane będą imprezy rangi mistrzowskiej.
Nowy tor ma pełnić rolę Kontynentalnego Centrum Szkolenia w Kajakarstwie Slalomowym pod Patronatem ICF. Ma być również wykorzystywany przez PZKaj jako Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Z toru będą mogli korzystać nie tylko zawodnicy – będzie on otwarty dla zwykłych miłośników nie tylko kajakarstwa, ale również raftingu.

Czytaj więcej...

Spływ kajakowy Dunajcem

Spływ ka­ja­ko­wy Du­naj­cem Mia­ło być otwar­cie Gór­nej Odry przy Ma­rii ve Ska­le w Cze­chach. Nie­ste­ty z uwa­gi na ma­ły stan wody na Od­rze zde­cy­do­wa­li­śmy się po­je­chać szu­kać wody w pie­ni­nach. Wy­szło z tego nie­oficjal­ne otwar­cie prze­ło­mu Du­naj­ca. Bar­dzo moż­li­we że by­li­śmy pierw­szy­mi ka­ja­ka­rza­mi pły­ną­cy­mi prze­łom tego roku. Sta­ra­my się jeź­dić w pie­ni­ny za­wsze o in­nej po­rze roku. Ma­low­ni­cze Pie­ni­ny ni­gdy nas jesz­cze nie za­wio­dły. Za­wsze za­chwy­ca­ją i urze­ka­ją swo­im pięk­nem, dla­te­go chęt­nie tam wra­ca­my. Nie ina­czej by­ło i tym ra­zem. Do­pi­sa­ła nam pięk­na sło­necz­na po­go­da i wy­bo­ro­we to­wa­rzy­stwo. Pod­czas gdy my bu­ja­li­śmy się na fa­lach du­naj­ca w ko­lo­ro­wych czuł­nach, na sto­kach lu­dzie szu­so­wa­li jesz­cze na nar­tach. Każ­dy robi to co lubi.
 
Aktualizacja galerii 2012: Fotorelacja z wyjazdu w Pieniny:

rzeka Dunajec(słow. Du­na­jec, niem. Du­na­jetz lub Do­hnst) – rze­ka w po­łu­dnio­wej Pol­sce, pra­wy do­pływ Wi­sły (rze­ka II rzę­du) Po­wsta­je z po­łą­cze­nia wód Czar­ne­go Du­naj­ca i Bia­łe­go Du­naj­ca w m. Nowy Targ; za po­cząt­ko­wy od­ci­nek uwa­ża się Czar­ny Du­na­je­c Dłu­gość 247 km (łącz­nie z Czar­nym Du­naj­cem) z cze­go 17 km li­czy od­ci­nek gra­nicz­ny mię­dzy Sro­mow­ca­mi Niż­ny­mi a Szczaw­ni­cą. Po­wierzch­nia do­rze­cza wy­no­si 6804 km², z tego w Pol­sce 4854,1 km², na Sło­wa­cji 1949,9 km² (z cze­go 1594,1 km² przy­pa­da na do­rze­cze Po­pra­du, a 355,8 km² – na zlew­nię sa­me­go Du­naj­ca) (źró­dło: wi­ki­pe­dia)

Górna odra

Otwie­ra­nie gór­nej Odry przy Ma­rii ve skále 26–27 mar­ca 2011 to ide­al­na data na roz­po­czę­cie se­zo­nu. Od­ci­nek do spły­nię­cia: Uj­ście Bu­di­šo­vki –Ja­ku­bčo­vi­ce, trud­ność WWI. Bar­dzo uro­kli­wy od­ci­nek rze­ki. Na jej gór­skim od­cin­ku pły­nie się wą­ską, krę­tą do­li­ną (6–9 me­trów sze­ro­ko­ści) Na swo­jej dro­dze na­po­ty­ka­my na licz­ne ka­mien­ne pro­gi i na­tu­ral­ne by­strza, zda­rza­ją się też zwał­ki (te jed­nak or­ga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się za­wsze przed im­pre­zą po­usu­wać) Gór­ski od­ci­nek jest spły­wal­ny je­dy­nie w cza­sie top­nie­nia śnie­gów oraz po opa­dach.

Dzień 26 mar­ca 2011 prze­szedł do hi­sto­rii rów­nież z po­wo­du Ada­ma Ma­ły­sza, któ­ry w tym dniu, pod­czas od­by­wa­ją­cych się w Za­ko­pa­nem za­wo­dów „Skok do celu” od­dał swój ostat­ni skok w ka­rie­rze skocz­ka nar­ciar­skie­go. Dla uho­no­ro­wa­nia tego wy­da­rze­nia część uczest­ni­ków spły­wu mia­ła wy­ma­lo­wa­ne na twa­rzy wą­sy.

Zapraszamy do oglądania zdjęć - aktualizacja galerii 2011:

Magazyn Wiosło - opois Grupy HADWAOO

 

O naszej wodniackiej pasji mieliśmy zaszczyt opowiedzieć na łamach Magazynu Kajakowego WIOSŁO (nr 2/2012).

„Każdy z nas w głębi serca jest turystą, lubimy obcować z przyrodą, fascynujemy się jej pięknem. Połączył nas wspólny mianownik, jakim są kajaki, kajakarstwo i szeroko pojęta turystyka wodna..”

 

Więcej w 'Wiośle' zapraszamy wszystkich do lektury