Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kie­dyś se­zon za­cząć trze­ba by­ło. W tym roku po­sta­no­wi­li­śmy roz­po­cząć nowy se­zon wi­ta­jąc rów­no­cze­śnie nowy rok. 1 stycz­nia ra­zem z Aga­tą i Wojt­kiem wy­bra­li­śmy się na rze­kę Ma­ła Pa­new. Śmia­ło mo­że­my po­wie­dzieć że by­li­śmy pierw­szy­mi oso­ba­mi w tym roku któ­re spły­nę­ły Ma­łą Pan­wią. Miej­sce star­tu: Krup­ski Młyn, ko­niec spły­wu: Żę­do­wi­ce.

Mała Panew (niem. Ma­la­pa­ne) – rze­ka w po­łu­dnio­wo­-za­chod­niej Pol­sce, pra­wy do­pływ Odry. Prze­pły­wa przez wo­je­wódz­twa ślą­skie i opol­skie. Źró­dła znaj­du­ją się w po­bli­żu mia­sta Ko­zie­gło­wy. Stam­tąd Ma­ła Pa­new pły­nie przez Zie­lo­ną, Ka­le­ty, gmi­nę Two­róg, Lu­bli­nie­c-Ko­ko­tek, Krup­ski Młyn, Za­wadz­kie, Ko­lo­now­skie, Ozi­mek i Tu­ra­wę. W dol­nym bie­gu rze­ki, po­mię­dzy Tu­ra­wą a Ozi­mi­kiem, zbu­do­wa­no zbior­nik re­ten­cyj­ny Je­zio­ro Tu­raw­skie. Uj­ście do Odry znaj­du­je się na gra­ni­cy Opo­la i gmi­ny Do­brzeń Wiel­ki, w po­bli­żu wsi Czar­no­wą­sy. (źródło: wikipedia)