Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Górna odra

Otwie­ra­nie gór­nej Odry przy Ma­rii ve skále 26–27 mar­ca 2011 to ide­al­na data na roz­po­czę­cie se­zo­nu. Od­ci­nek do spły­nię­cia: Uj­ście Bu­di­šo­vki –Ja­ku­bčo­vi­ce, trud­ność WWI. Bar­dzo uro­kli­wy od­ci­nek rze­ki. Na jej gór­skim od­cin­ku pły­nie się wą­ską, krę­tą do­li­ną (6–9 me­trów sze­ro­ko­ści) Na swo­jej dro­dze na­po­ty­ka­my na licz­ne ka­mien­ne pro­gi i na­tu­ral­ne by­strza, zda­rza­ją się też zwał­ki (te jed­nak or­ga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się za­wsze przed im­pre­zą po­usu­wać) Gór­ski od­ci­nek jest spły­wal­ny je­dy­nie w cza­sie top­nie­nia śnie­gów oraz po opa­dach.

Dzień 26 mar­ca 2011 prze­szedł do hi­sto­rii rów­nież z po­wo­du Ada­ma Ma­ły­sza, któ­ry w tym dniu, pod­czas od­by­wa­ją­cych się w Za­ko­pa­nem za­wo­dów „Skok do celu” od­dał swój ostat­ni skok w ka­rie­rze skocz­ka nar­ciar­skie­go. Dla uho­no­ro­wa­nia tego wy­da­rze­nia część uczest­ni­ków spły­wu mia­ła wy­ma­lo­wa­ne na twa­rzy wą­sy.

Zapraszamy do oglądania zdjęć - aktualizacja galerii 2011: