Spływ kajakowy Dunajcem

Spływ ka­ja­ko­wy Du­naj­cem Mia­ło być otwar­cie Gór­nej Odry przy Ma­rii ve Ska­le w Cze­chach. Nie­ste­ty z uwa­gi na ma­ły stan wody na Od­rze zde­cy­do­wa­li­śmy się po­je­chać szu­kać wody w pie­ni­nach. Wy­szło z tego nie­oficjal­ne otwar­cie prze­ło­mu Du­naj­ca. Bar­dzo moż­li­we że by­li­śmy pierw­szy­mi ka­ja­ka­rza­mi pły­ną­cy­mi prze­łom tego roku. Sta­ra­my się jeź­dić w pie­ni­ny za­wsze o in­nej po­rze roku. Ma­low­ni­cze Pie­ni­ny ni­gdy nas jesz­cze nie za­wio­dły. Za­wsze za­chwy­ca­ją i urze­ka­ją swo­im pięk­nem, dla­te­go chęt­nie tam wra­ca­my. Nie ina­czej by­ło i tym ra­zem. Do­pi­sa­ła nam pięk­na sło­necz­na po­go­da i wy­bo­ro­we to­wa­rzy­stwo. Pod­czas gdy my bu­ja­li­śmy się na fa­lach du­naj­ca w ko­lo­ro­wych czuł­nach, na sto­kach lu­dzie szu­so­wa­li jesz­cze na nar­tach. Każ­dy robi to co lubi.
 
Aktualizacja galerii 2012: Fotorelacja z wyjazdu w Pieniny:

rzeka Dunajec(słow. Du­na­jec, niem. Du­na­jetz lub Do­hnst) – rze­ka w po­łu­dnio­wej Pol­sce, pra­wy do­pływ Wi­sły (rze­ka II rzę­du) Po­wsta­je z po­łą­cze­nia wód Czar­ne­go Du­naj­ca i Bia­łe­go Du­naj­ca w m. Nowy Targ; za po­cząt­ko­wy od­ci­nek uwa­ża się Czar­ny Du­na­je­c Dłu­gość 247 km (łącz­nie z Czar­nym Du­naj­cem) z cze­go 17 km li­czy od­ci­nek gra­nicz­ny mię­dzy Sro­mow­ca­mi Niż­ny­mi a Szczaw­ni­cą. Po­wierzch­nia do­rze­cza wy­no­si 6804 km², z tego w Pol­sce 4854,1 km², na Sło­wa­cji 1949,9 km² (z cze­go 1594,1 km² przy­pa­da na do­rze­cze Po­pra­du, a 355,8 km² – na zlew­nię sa­me­go Du­naj­ca) (źró­dło: wi­ki­pe­dia)