Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

CO TO JEST COOCKIES

Cia­stecz­ka (ang. co­okies) – nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­sto­we, wy­sy­ła­ne przez ser­wer WWW i za­pi­sy­wa­ne po stro­nie użyt­kow­ni­ka (za­zwy­czaj na twar­dym dys­ku) Do­myśl­ne pa­ra­me­try cia­ste­czek po­zwa­la­ją na od­czy­ta­nie in­for­ma­cji w nich za­war­tych je­dy­nie ser­we­ro­wi, któ­ry je utwo­rzył. Cia­stecz­ka są sto­so­wa­ne naj­czę­ściej w przy­pad­ku licz­ni­ków, sond, skle­pów in­ter­ne­to­wych, stron wy­ma­ga­ją­cych lo­go­wa­nia, re­klam i do mo­ni­to­ro­wa­nia ak­tyw­no­ści od­wie­dza­ją­cych.

Me­cha­nizm cia­ste­czek zo­stał wy­my­ślo­ny przez by­łe­go pra­cow­ni­ka Net­sca­pe Com­mu­ni­ca­tions – Lou Montulliego.

ZASTOSOWANIE

Cia­stecz­ka mo­gą za­wie­rać roz­ma­ite ro­dza­je in­for­ma­cji o użyt­kow­ni­ku da­nej stro­ny WWW i "hi­sto­rii" jego łącz­no­ści z da­ną stro­ną (a wła­ści­wie ser­we­rem) Za­zwy­czaj wy­ko­rzy­sty­wa­ne są do au­to­ma­tycz­ne­go roz­po­zna­wa­nia da­ne­go użyt­kow­ni­ka przez ser­wer, dzię­ki cze­mu mo­że on wy­ge­ne­ro­wać prze­zna­czo­ną dla nie­go stro­nę. Umoż­li­wia to two­rze­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych ser­wi­sów WWW, ob­słu­gi lo­go­wa­nia,"ko­szy­ków za­ku­po­wych" w in­ter­ne­to­wych skle­pach itp.

Za­sto­so­wa­nie cia­ste­czek do sond i licz­ni­ków in­ter­ne­to­wych wy­glą­da na­stę­pu­ją­co – ser­wer mo­że ła­two spraw­dzić, czy z da­ne­go kom­pu­te­ra od­da­no już głos lub też czy od­wie­dzo­no da­ną stro­nę, na tej pod­sta­wie wy­ko­nać od­po­wied­nie ope­ra­cje i wy­ge­ne­ro­wać dla użyt­kow­ni­ka zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ną treść stro­ny. Sche­ma­tycz­ny spo­sób wy­ko­rzy­sty­wa­nia cia­ste­czek przy ob­słu­dze licz­ni­ka in­ter­ne­to­we­go, wy­klu­cza­ją­ce­go prze­ła­do­wa­nia (zwięk­sza­nie licz­by od­wie­dzin przy od­świe­że­niu stro­ny).

Część ser­wi­sów ko­rzy­sta z cia­ste­czek jako spo­so­bu prze­no­sze­nia mię­dzy stro­na­mi lo­gi­nu i za­szy­fro­wa­ne­go ha­sła (ro­zwią­za­nie mniej bez­piecz­ne) lub też spre­pa­ro­wa­nej in­for­ma­cji o za­lo­go­wa­niu (ro­zwią­za­nie bez­piecz­ne) dzię­ki cze­mu nie jest ko­niecz­ne lo­go­wa­nie na każ­dej pod­stro­nie. Wy­łą­cze­nie ob­słu­gi cia­ste­czek unie­moż­li­wia czę­sto za­lo­go­wa­nie się, co mo­że być roz­wią­za­ne po­przez prze­cho­wy­wa­nie da­nych o za­lo­go­wa­niu po stro­nie ser­we­ra, za­wsze jed­nak użyt­kow­nik musi zo­stać w ja­kiś spo­sób zi­den­ty­fi­ko­wa­ny (np. po­przez iden­ty­fi­ka­tor se­sji za­war­ty w ad­re­sie URL)

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

Je­śli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków co­okie, mo­że zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Za­strze­ga­my, że wy­łą­cze­nie ob­słu­gi pli­ków co­okies nie­zbęd­nych dla Uwie­rzy­tel­nia­nia, Bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia Pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka, utrud­ni ko­rzy­sta­nie z stron nie­któ­rych www, w skraj­nych przy­pad­kach mo­że unie­moż­li­wić ko­rzy­sta­nie ze stron www.

W celu za­rzą­dza­nia usta­wie­nia co­okies wy­bierz z li­sty po­ni­żej prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą, któ­rej uży­wasz i po­stę­puj zgod­nie z in­struk­cja­mi:

Urządzenia mobilne:

Flash cookies:

Ser­wis WWW fir­my Ado­be za­wie­ra in­for­ma­cje o spo­so­bie usu­wa­nia i wy­łą­cza­nia pli­ków co­okie od­twa­rza­cza Flash w kon­kret­nych do­me­nach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.