Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ak­tu­ali­za­cja ga­le­rii 2009: ko­lej­na por­cja zdjęć z cy­klu ak­tu­ali­za­cji ga­le­rii, tym ra­zem rok 2009 i pły­wa­nie ni­zin­ne po rze­ce któ­ra prze­ci­na na­sze mia­sto czy­li Odra. Przy oka­zji moż­na zo­ba­czyć po­cząt­ki bu­do­wy no­we­go mo­stu nad od­rą do­pro­wa­dza­ją­ce­go ob­wod­ni­cę z Kę­dzie­rzyn do Koź­la.asze miasto czyli Odra. Przy okazji można zobaczyć początki budowy nowego mostu nad odrą doprowadzającego obwodnicę z Kędzierzyn do Koźla.