Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Już po­ło­wa roku a w na­szej ga­le­rii za­stój:)) nie że­by­śmy nie pły­wa­li, na wo­dę wy­cho­dzi­my prak­tycz­nie w każ­dej wol­nej chwi­li. W fer­wo­rze co­dzin­nych za­jęć i obo­wiąz­ków cią­gle bra­ku­je cza­su że­by prze­brać zdję­cia i wrzu­cić na stro­nę ma­łe co­nie­co z na­sze­go pły­wa­nia, nie wspo­mi­na­jąc już o zdję­ciach z lat po­przed­nich. Mo­że przez wa­ka­cje bę­dzie kil­ka chwil że­by się tym za­jąć, pla­ny za­wsze są am­bit­ne, nie­ste­ty ży­cie czę­sto we­ry­fi­ku­je to co za­mie­rza­my.

Ak­tu­ali­za­cja ga­le­rii 2011 –Dzi­siaj do­da­li­śmy kil­ka fo­tek z pły­wa­nia po Ka­na­le Gli­wic­kim oraz rze­ce Kłod­ni­cy. Wy­star­to­wa­li­śmy przy mo­ście nad Ka­na­łem Gli­wic­kim w Ujeź­dzie skąd pły­nie­my do miej­sco­wo­ści Ru­dzi­niec Gli­wic­ki. W Ru­dziń­cu prze­no­ska na Kłod­ni­cę któ­rą pły­nie­my do par­ku w Ujeź­dzie skąd już kil­ka­dzie­siąt me­trów do miej­sca star­tu i po­zo­sta­wie­nia sa­mo­cho­du.