Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualizacja galerii 2011 - Kolejna porcja zdjęć z Kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnicy.

Kanał Gliwicki (niem. Gle­iwit­zer Ka­nal, Obe­rschle­si­scher Ka­nal) — dro­ga wod­na łą­czą­ca rze­kę Od­rę z Gli­wi­ca­mi w Gór­no­ślą­skim Okrę­gu Prze­my­sło­wym. Ka­nał Gli­wic­ki po­wstał w miej­sce sta­re­go Ka­na­łu Kłod­nic­kie­go. Dłu­gość ka­na­łu 40,60 km, mak­sy­mal­na głę­bo­kość 3,50 m, róż­ni­ca po­zio­mów wody na po­cząt­ku i koń­cu ka­na­łu wy­no­si 43,60 m. Po­ko­na­nie róż­nic po­zio­mu wody przez jed­nost­ki pły­wa­ją­ce re­gu­lu­je 6 śluz wod­nych. Ka­nał że­glu­go­wy wy­ko­na­ny jest czę­ścio­wo w wy­ko­pie, a czę­ścio­wo w na­sy­pie. Jego sze­ro­kość waha się od 38,00 m w wy­ko­pie do 41,00 m w na­sy­pie. Do­pusz­czal­na pręd­kość jed­no­stek pły­wa­ją­cych na ka­na­le wy­no­si 9,00 km/h lu­zem i ze­sta­wy pu­ste 7,00 km/h ze­sta­wy za­ła­do­wa­ne. Po­czą­tek ka­na­łu znaj­du­je się w Kę­dzie­rzy­nie­-Koź­lu na 98,00 ki­lo­me­trze rze­ki Odry, na­to­miast ko­niec ka­na­łu w ba­se­nie por­to­wym Por­tu Gli­wi­ce. Ka­nał prze­bie­ga przez wo­je­wódz­two opol­skie (18,80 km) i wo­je­wódz­two ślą­skie (21,80 km). (źródło: wikipedia)

Kłodnica (niem. Klod­nitz) − rze­ka w po­łu­dnio­wej Pol­sce, pra­wo­stron­ny do­pływ rze­ki Odry. Dłu­gość 75 km (we­dług RZGW Gli­wi­ce 84 km) po­wierzch­nia do­rze­cza 1125,8 km², śred­ni spa­dek od źró­deł do uj­ścia wy­no­si 1,81 pro­mi­la. Kłod­ni­ca ma cha­rak­ter rze­ki pod­gór­skiej o du­żej róż­ni­cy spad­ku i znacz­nej zmien­no­ści prze­pły­wu. Źró­dła rze­ki znaj­du­ją się w po­łu­dnio­wych dziel­ni­cach Ka­to­wic w ze­spo­le przy­rod­ni­czo­-kra­jo­bra­zo­wym Źró­dła Kłod­ni­cy­. Pły­nie przez wo­je­wódz­two ślą­skie i wo­je­wódz­two opol­skie. Prze­pły­wa przez Gór­no­ślą­ski Okręg Prze­my­sło­wy (Ka­to­wi­ce, Ruda Ślą­ska, Za­brze, Gli­wi­ce) i Ko­tli­nę Ra­ci­bor­ską i ucho­dzi do Odry w Kę­dzie­rzy­nie­-Koź­lu w dziel­ni­cy Koź­le. Wzdłuż Kłod­ni­cy od Gli­wic bie­gnie Ka­nał Gli­wic­ki, dla któ­re­go rze­ka Kłod­ni­ca jest pod­sta­wo­wym źró­dłem za­si­la­nia. Na jej dro­dze znaj­du­je się zbior­nik Dzierż­no Du­że zwa­ne rów­nież Je­zio­rem Rze­czyc­kim, któ­re jest za­si­la­ne wo­da­mi Kłod­ni­cy i jed­no­cze­śnie po­pra­wia ja­kość wody w rze­ce. (źródło: wikipedia)