Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualizacja galerii 2011: Dodaliśmy fotki z majowego wyjazdu do naszych sąsiadów na rzekę Moravicę.

MORAVICE (niem. Moh­ra, pl. Mo­ra­wi­ca) — rze­ka na pół­noc­nym wscho­dzie Re­pu­bli­ki Cze­skiej, w do­rze­czu Odry, głów­ny, pra­wy do­pływ Opa­wy; wy­pły­wa w Wy­so­kim Je­sio­ni­ku, w po­bli­żu Pra­dzia­da, pły­nie na pra­wie ca­łej dłu­go­ści przez te­re­ny gó­rzy­ste, w kie­run­kach prze­waż­nie wschod­nich; ucho­dzi w po­bli­żu pol­skiej gra­ni­cy; na rze­ce znaj­du­ją się sztucz­ne zbior­ni­ki Slez­ská Har­ta i Kru­žberk; głów­ne mia­sto nad rze­ką — Hra­dec nad Mo­ra­vi­cí (Wikipedia).

Opis techniczny rzeki można zobaczyć na stronie Raciborskiej Hałaburdy Kajakowej: zobacz opis >>

Jak również w przewodniku kajkowym "GÓRNA ODRA".