Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rze­ka Mo­ra­vi­ca 10–11.09.2011, Kruż­berk – Pod­hra­di — Bran­ka k. Opa­vy, 36km. Mo­ra­vi­cą pły­nę­li­śmy nie pierw­szy raz. „Nie wcho­dzi się dwa razy do tej sa­mej rze­ki”” myśl grec­kie­go fi­lo­zo­fa He­ra­kli­ta z Efe­zu chy­ba naj­bar­dziej tu­taj pa­su­je. Po­że­gna­nie Mo­ra­vi­cy przy­nio­sło dość nie­ocze­ki­wa­ny fi­nał. Tor ka­ja­ko­wy w Żmi­ro­vi­cach stał się miej­scem wiel­kie­go ko­tła ka­na­dy­jek, ra­ftów oraz ka­ja­ków. Mie­li­śmy to ’sz­czę­ście’’ wła­do­wać się w ten ko­cioł. Na szczę­ście po­mi­mo na­pie­ra­ją­cych jak i wy­wra­ca­ją­cych się gum, uda­ło się prze­brnąć bez szwan­ku.

Aktualizacja galerii 2011

Zapraszamy również  do obejrzenia krótkiego filmu obrazującego zaistniałą sytuację na slalomie:

Moravice (niem. Moh­ra, pl. Mo­ra­wi­ca) – rze­ka na pół­noc­nym wscho­dzie Czech, w do­rze­czu Odry, głów­ny, pra­wy do­pływ Opa­wy; wy­pły­wa w Wy­so­kim Je­sio­ni­ku, w po­bli­żu Pra­dzia­da, pły­nie na pra­wie ca­łej dłu­go­ści przez te­re­ny gó­rzy­ste, w kie­run­kach prze­waż­nie wschod­nich; ucho­dzi w po­bli­żu pol­skiej gra­ni­cy; na rze­ce znaj­du­ją się sztucz­ne zbior­ni­ki Slez­ská Har­ta i Kru­žberk; głów­ne mia­sto nad rze­ką – Hra­dec nad Mo­ra­vi­cí. Prze­pły­wa przez miej­sco­wo­ści: Ma­lá Mo­rávka, Dol­ní Mo­ra­vi­ce, Bři­dli­čná, Kru­žberk, daw­ne uzdro­wi­sko Ján­ské Ko­upe­le, Hra­dec nad Mo­ra­vi­cí, Bran­ka u Opa­vy i Opa­va. Naj­więk­szy do­pływ, to Hvozd­ni­ce. (źródło: wikipedia)