Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Vavřinecký potok 2011

08 paź­dzier­ni­ka wy­bra­li­śmy się do na­szych po­łu­dnio­wych są­sia­dów na Va­vři­nec­ký po­tok. Po­je­cha­li­śmy ra­zem z za­przy­jaź­nio­ną z nami eki­pą Jo­oony­yy z Ra­ci­bo­rza.

Im­pre­za od­by­ła się 34 raz.

Va­vri­nec­ky Po­tok (Waw­rzy­niec­ki Po­tok) jest le­wym do­pły­wem Ła­by. Znaj­du­je się mię­dzy Par­du­bi­ca­mi a Pra­gą. Trud­ność po­to­ku okre­śla się na WWII­-III. Rze­ka pły­nie bar­dzo szyb­ko wą­skim ko­ry­tem, czę­sto mię­dzy drze­wa­mi. Na tra­sie są przy­go­to­wa­ne wcze­śniej przez or­ga­ni­za­to­rów sla­lo­my, któ­re do­dat­ko­wo pod­no­szą uczest­ni­kom po­ziom ad­re­na­li­ny. Nie moż­na rów­nież za­po­mnieć o naj­więk­szej atrak­cji na tra­sie czy­li To­usic­kiej ka­ska­dzie. Uwa­żac rów­nież trze­ba na bar­dzo ni­skie kład­ki prze­żu­co­ne nad po­to­kiem jak ró­nież po­wa­lo­ne drze­wa któ­re two­rzą ma­low­ni­cze dzi­kie most­ki.

Po­le­ca­my rów­nież od­wie­dzić miej­sco­wość Kut­ná Hora w któ­rej mie­li­śmy przy­jem­ność no­co­wać. Jest to miej­sco­wość wpi­sa­na na li­stę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNE­SCO. Dru­gą po­le­ca­ną miej­sco­wo­ścią do zwie­dze­nia jest Ko­lin.

Aktualizacja galerii 2011:

Pełny opis rzeki oraz trasy spływu: www.jooonyyy.pl
Strona organizatora: www.vodacipecky.cz/vavrinec/